Mar 12, 2023

Gogol

tiếp tục Clarice Lispector


Như vừa xong, ấy là một first time ever: Laurence Sterne (finally)

Nhưng các lần đầu tiên nhất không che mờ đi được sự thể là những gì đã có nhưng không đầy đủ rất cần được bổ khuyết. Ở đây là Gogol.

Tôi muốn tìm người dịch những câu chuyện của Gogol có trong tập sách này:
Tức là, những câu chuyện Ukraine của Gogol.

(và là dịch từ tiếng Nga)


Từng có lần tôi tìm quyển sách trong ảnh mãi mà không thấy (ở đâu ấy nhỉ?)
No comments:

Post a Comment