Mar 20, 2023

Trước khi hết tháng Hai thứ nhất

Trước khi tháng Hai (thứ nhất) kết thúc,

Tháng Hai thứ nhất còn chưa kịp hết, thì đã

Vẫn còn đang là tháng Hai thứ nhất, chưa sang đến tháng Hai thứ hai, trời còn chưa kịp tối, hay nói đúng hơn, trời còn chưa kịp sáng (sao chưa sáng trời, etc.), như thể chưa trở tay kịp, thậm chí chưa kịp mở mắt (hoặc nhắm mắt), thì cái đó đã đến. Nó đã xảy ra,
No comments:

Post a Comment