Jul 14, 2022

Sưu tầm tranh

(tiếp tục key, queuequê)


đã lên đến đỉnh điểm, một hoạt động, ở đây: sưu tầm tranh - trong câu chuyện của sưu tầm không chỉ có sưu tầm sách (và không nên chỉ có mỗi sưu tầm sách)

Tôi tự hỏi, có kiệt tác văn chương nào về sự sưu tầm tranh hay không.


Tất nhiên, ở trên là một câu hỏi tu từ. Tất nhiên tôi biết có một tác phẩm văn chương như vậy, thậm chí tôi còn từng viết về nó.

Câu hỏi sẽ trở nên hay (và gay cấn) hơn nhiều nếu đặt ra câu hỏi (không tu từ nữa): trong xã hội của chúng ta ngày nay, những ai sưu tầm tranh? Chẳng hạn, ta có thể nghĩ đến một nhân vật như Nguyễn Đức Thành.


No comments:

Post a Comment