Aug 23, 2021

Giới thiệu tiếp nữa

[post thứ 1976]

vì năm nay là năm của, cho nên đã hai lần giới thiệu (lần 1, rồi lần 2), giờ lại giới thiệu thêm, lần này double:
bìa: Phạm Đam Ca (cả hai)

(tiếp tục - tất nhiên - Một phố và Dostoievski)
Giới thiệu tiếp (Không có vua)
Giới thiệu (Một ông vua không trò tiêu khiển)
Nửa bộ (Teppei alias Teppi)
Giữa 1 & 2
Sách mới đầu năm (2019)
Sách mới cuối năm (2018)
Hai cuốn tiểu thuyết [mới]
[mới] Krasznahorkai: Seiobo và Sông
Ít nhiều sách mới
Sách được tặng
Ít sách mới
Dăm sách mới
Bốn sách mới
Mấy sách mới nữa
Những cuốn sách mất
Mấy sách mới
Sách tháng Giêng 2013
Sách mới (1)
Sách mới (2)

Sách mới (3)
Sách mới (4)
Sách mới (5)


1 comment: